Τελευταία Νέα

Λειτουργία

Ευρετήριο Άρθρου

11.   Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας:

Ο εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας επιλαμβάνεται κυρίως θεμάτων που αφορούν την εσωτερική λειτουργία και ιδιαίτερα :
•    Διαδικαστικά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και διαχείριση Υλικού
•    Διαδικασίες δανεισμού και διαδανεισμού
•    Ωράριο λειτουργίας
•    Ειδικές υποχρεώσεις του προσωπικού
•    Θέματα λειτουργίας κινητών μονάδων και παραρτημάτων (όταν υπάρχουν)
•    Θέματα οργάνωσης εκδηλώσεων, εκθέσεων κλπ
•    Θέματα λειτουργίας επιμέρους τμημάτων
•    Κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική λειτουργία της Βιβλιοθήκης
Τα άρθρα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να συγκλίνουν με τις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών της Βιβλιοθήκης και της κοινότητας καθώς και με τις εφαρμογές της νέας τεχνολογίας.   Ο οδηγός και οι αναθεωρήσεις του αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης. Αντίγραφό του υπάρχει στα γραφεία του προσωπικού καθώς και στο Διοικητικό της Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π .  ( Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου )

11.1   Μέλη

Μέλος της Βιβλιοθήκης του Δήμου Περιστερίου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε δημότης και επιπλέον οι δημότες των όμορων δήμων : Αιγάλεω, Ίλιον, Πετρούπολη, Αγ.Ανάργυροι, Χαϊδάρι.
Για να γίνει κάποιος μέλος πρέπει να συμπληρώσει την ειδική αίτηση από το Γραφείο Δανεισμου και να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο για την ταυτοποίηση. Όταν πρόκειται για παιδί απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής αίτησης για παιδιά,η ταυτότητα και η υπογραφή του γονέα. Τα στοιχεία που ζητούνται εκτός από τα αναγραφόμενα στην αστυνομική ταυτότητα είναι η διεύθυνση,το επάγγελμα  σταθερό και κινητό τηλέφωνο  και όταν πρόκειται για μαθητές   το σχολείο και το νηπιαγωγειο που φοιτούν. Τα στοιχεία κάθε χρήστη( ονοματεπώνυμο,ιδιότητα, κατηγορία,διεύθυνση, τηλέφωνο κατοικίας και κινητό, e-mail) εισάγονται στο υποσύστημα του koha.Γίνεται αποθήκευση των στοιχείων και το προσωπικό συμπληρώνει ιδιοχειρώς ( με στυλό)στο Δελτίο Δανειζόμενου το ονοματεπώνυμο χρήστη, τον κωδικό (παράγεται από το σύστημα) , την κατηγορία χρήστη(Ενήλικες, Νεανίες, Προσωπικό, Διοίκηση, Ιδρυμα/Φορέας) και την ημερομηνία.Το μέλος υπογράφει το δελτίο και το παίρνει μαζί του χρησιμοποιώντας το στη διαδικασία δανεισμού.Τα στοιχεία κάθε μέλους αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούν να εξαχθούν από τη Βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο για ειδοποίηση σε περίπτωση κράτησης ή καθυστέρησης επιστροφής του δανεισμένου υλικού και τη διεύθυνση για την αποστολή πρόσκλησης σε εκδήλωση όταν αυτό ζητηθεί από το μέλος.

11.2   Δανεισμός

Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί έως τρία (3) τεκμήρια για διάστημα 15 ημερών. Έχει το δικαίωμα ανανέωσης δανεισμού ( επιτρέπονται 2 συνεχόμενες ανανεώσεις για όλες τις κατηγορίες χρηστών) με την προϋπόθεση να ειδοποιήσει τηλεφωνικώς τη βιβλιοθήκη και εφόσον το υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη ( με τη διαδικασία κράτησης). Αν κατά τη διάρκεια της παράτασης ζητηθεί από άλλο μέλος βιβλίο απαραίτητο για εργασία η βιβλιοθήκη υποχρεούται να ειδοποιήσει για επίσπευση της επιστροφής.
Όσοι από τους αναγνώστες καθυστερούν αδικαιολόγητα και κατ’ επανάληψη την επιστροφή πέρα του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί, χάνουν το δικαίωμα δανεισμού για ένα (1) έτος.

Οι δανειζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τη καλή κατάσταση του υλικού που έχουν δανειστεί εως ότου αυτά επιστραφούν στη Βιβλιοθηκη.Αν κάποιο χρήστης καταστρέφει (σημειώνει, αφαιρεί σελίδες, κλπ) του αφαιρείται η κάρτα δανεισμού.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής βιβλίου οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι είτε να καταβάλουν στη Βιβλιοθήκη ποσό αντίστοιχο με την εμπορική αξία του βιβλίου είτε να το αντικαταστήσουν  με νέο αντίτυπο.
Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει κράτηση κάποιου βιβλίου. Όταν αυτό επιστραφεί το μέλος ειδοποιείται και εντός τριών (3) ημερών πρέπει να προσέλθει στη βιβλιοθήκη για το δανεισμό του.
Διαδικασία Δανεισμού: Στο σύστημα δηλώνεται ο κωδικός του χρήστη και αφού προβάλλονται τα στοιχεία του χρήστη, εισάγεται το barcode του βιβλίου που θέλει να δανειστεί ο χρήστης.Στη καρτέλα δανεισμού του βιβλίου σημειώνεται η ημερομηνία επιστροφής όπως μας δίνει το σύστημα.Κατά την επιστροφή του υλικού εισάγεται το barcode στην οθόνη επιστροφής και κρατείται το υλικό.