Τελευταία Νέα

Λειτουργία

Ευρετήριο Άρθρου

10.Παιδικά και Εφηβικά Τμήματα


Το παιδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των παιδιών και τα τεκμήρια της Συλλογής ακολουθούν τις οδηγίες που εμπεριέχονται στο Κεφάλαιο 8 « Διαχείριση του Υλικού » . Η Βιβλιοθήκη στον τομέα αυτό μπορεί να συνεργάζεται με τον Οργανισμό Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου . Επισημαίνεται ότι η λειτουργία παιδικών και εφηβικών τμημάτων αποτελεί καίριο στόχο της Βιβλιοθήκης καθώς είναι ο Βασικός μοχλός διαμόρφωσης μελλοντικών αναγνωστών . Το Παιδικό ή / και Εφηβικό Τμήμα κάθε Βιβλιοθήκης μπορεί να οργανώνει παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες .

10.1 Υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες


Η Βιβλιοθήκη παρέχει ισότιμα υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες . Επιπλέον , καταβάλει προσπάθειες ώστε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της προκειμένου να καλύπτει τις ειδικές ομάδες του πληθυσμού που υστερούν λόγω αναπηριών , ηλικίας και υγείας .
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν :
•    Υπηρεσίες σε άτομα με προβλήματα όρασης . Οι υπηρεσίες αυτές  δίνονται συντονισμένα από συγκεκριμένες βιβλιοθήκες και σε συνεργασία με άλλους φορείς της πολιτείας και της ευρύτερης κοινότητας και ιδιαίτερα με τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες τυφλών .
•    Εξασφάλιση πρόσβασης σε όλες τις βιβλιοθήκες στα άτομα με σωματικές αναπηρίες
•    Υπηρεσίες των κινητών βιβλιοθηκών σε : κέντρα υγείας , κέντρα περίθαλψης και κατοικίες ατόμων με ειδικές
•    Συνεργασία με φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες στις ειδικές αυτές ομάδες πληθυσμού και οργάνωση ενημερωτικών ή άλλων εκδηλώσεων στους χώρους της βιβλιοθήκης
•    Εμπλουτισμό των Συλλογών των Βιβλιοθηκών για την εξυπηρέτηση των ατόμων που έχουν τη φροντίδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες .
•    Διασφάλιση του Υλικού τους από την οιαδήποτε ένταξη περιεχομένου προσβλητικού προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες
•    Συνειδητή ενίσχυση του Υλικού που προωθεί την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κοινωνικό γίγνεσθαι .
•    Ταχυδρομική αποστολή ή ανάθεση σε εθελοντές του ζητούμενου Υλικού σε άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης και κατά συνέπεια δεν μπορούν να επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη .

10.2  Πολιτιστικές δραστηριότητες


Η Βιβλιοθήκη λαμβάνει ενεργά μέρος σε πολιτιστικές δραστηριότητες . Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων γίνεται πάντοτε με βάση τον άξονα της ενίσχυσης του έργου της , δηλαδή τη διαχείριση της γνώσης και την προώθηση της ανάγνωσης.
Πολιτιστικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στον τομέα αυτό, δεν αποτελούν κεντρικό σημείο για την παροχή υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης αλλά υποστηρικτικές διαδικασίες του ευρύτερου εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και μορφωτικού πεδίου τους  ή μορφές προβολής του έργου τους και αντιμετωπίζονται με ανάλογο τρόπο.