Τελευταία Νέα

Λειτουργία

Ευρετήριο Άρθρου

5. Επεξεργασία

Η αποδοτική εξυπηρέτηση του κοινού της Βιβλιοθήκης, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε βιβλιοθήκης και η ένταξή της στο Δίκτυο Βιβλιοθηκών  προϋποθέτει την τυποποιημένη και συστηματική οργάνωση του υλικού αυτής.
Η ανάπτυξη των συλλογών με τρόπο που να εξασφαλίζει την τυποποιημένη και ομοιογενή οργάνωση του υλικού του απαιτεί τη φυσική, βιβλιοθηκονομική και ηλεκτρονική επεξεργασία του με την εφαρμογή διεθνών προτύπων και τη χρήση των ανάλογων εργαλείων.

Η φυσική επεξεργασία του υλικού της Βιβλιοθήκης του Δήμου Περιστερίου αφορά στην προετοιμασία του υλικού για ένταξή του στη συλλογή της Βιβλιοθήκης και περιλαμβάνει αναλυτικά:
•    Καταγραφή υλικου στο βιβλίο εισαγωγής με απόλυτη και συνεχή αριθμητική σειρά όπως αποδίδεται απο το σύστημα KOHA
•     Σελίδα Τίτλου:Μακρόστενη σφραγίδα οπου περιλαμβάνει τον αριθμό εισαγωγής όπως αποδίδεται από το σύστημα (Αρ.Εισ. :7), ο ταξιθετικός αριθμός (DDC + 3 αρχικοί χαρακτήρες του επωνύμου του συγγραφέα) καθως και ο αριθμός αντιτύπου.
•    Ενδιάμεσες σελίδες: Σφραγίδα Βιβλιοθήκης σε τυχαίες σελίδες του βιβλίου κάτω δεξία της σελίδες χωρίς να καλύπτει κείμενο.
•    Σελίδα προηγούμενη οπισθόφυλλου : Ταξιθετικός αριθμός (DDC +3 αρχικοί χαρακτήρες του επωνύμου του συγγραφέα) και αριθμός αντιτύπου στην πάνω αριστερη γωνία της σελίδας.
•    Εσωτερικό οπισθόφυλλου :Επικόλληση Καρτέλας Δανεισμού Βιβλίου με την επίσημη ονομασία της Βιβλιοθήκης , το λογότυπο του Πέτρινου Σχολείου και πίνακα σημείωσης ημερομηνίας επιστροφής υλικού
•     Ράχη : Ετικέτα αυτοκόλλητη με τον Ταξιθετικό αριθμό (DDC +3 αρχικοί χαρακτήρες του επωνύμου του συγγραφέα) και αριθμός τόμου.
•    Εισαγωγή του στη βάση δεδομένων (KOHA). Ο ως άνω αναφερόμενος αύξων αριθμός είναι μοναδικός για κάθε τεκμήριο και αποτελεί και το Bar Code.

Η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης γίνεται σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και τους ισχύοντες κανόνες. Ειδικότερα, η καταλογογράφηση διενεργείται με εφαρμογή της τελευταίας αναθεωρημένης έκδοσης των αγγλοαμερικανικών κανόνων καταλογογράφησης (AACR 2: Anglo-American Cataloging rules, 2nd ed.) από πρωτότυπο αγγλικό κείμενο ή από αντίστοιχη ελληνική μετάφραση.
Η απόδοση θεματικών όρων γίνεται με βάση τα διεθνή και εθνικά πρότυπα [Θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH: Library of Congress Subject Headings) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος(ΕΒΕ:). Ειδικότερα: η εισαγωγή, η καταλογογράφηση, η ταξινόμηση, η θεματική απόδοση όρων διενεργείται με εφαρμογή  της τελευταίας αναθεωρημένης έκδοσης των αγγλοαμερικανικών κανόνων καταλογογράφησης απο το πρότυπο αγγλικό κείμενο ή από αντίστοιχη ελληνική μετάφραση.
Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα DDC (Dewey Decimal Claccification) και ακολουθείται η εκάστοτε τελευταία έκδοση του έργου με τις αντίστοιχες ελληνικές εγκεκριμένες προσθήκες και μεταφράσεις.
Τέλος το υλικό επεξεργάζεται ηλεκτρονικά το αυτοματοποιημένο σύστημα οργάνωσης δεδομένων και πληροφόρησης ΚΟΗΑ.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη διατηρεί και ενημερώνει τους εξής καταλόγους:
-   Λεξικογραφικό(κατά αλφαβητική σειρά:συγγραφείς, θέματος, τίτλου, σειράς). Στον εν λόγω κατάλογο συμπεριλαμβάνονται δελτία με θεματική αναφορά στους φακέλους αρχείων καθώς και η θεματική επεξεργασία(αποδελτίωση)των περιοδικών. Ο λεξικογραφικός κατάλογος είναι στη διάθεση όλων των χρηστών
-  Τοπογραφικό κατάλογο που είναι ταξιθετημένος σύμφωνα με τον ταξινομικό αριθμό.
-Θεματικό κατάλογο που περιλαμβάνει όλα τα θέματα που υπάρχουν στον λεξικογραφικό κατάλογο.

Ο τοπογραφικός και θεματικός κατάλογος είναι προς χρήση των βιβλιοθηκονόμων.
Η επεξεργασία του υλικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για τη δημιουργία αυτών των καταλόγων γίνεται με βάση τα ως άνω αναφερόμενα διεθνή πρότυπα. Η ενημέρωση και τροποποίηση των καταλόγων διενεργείται από το εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Η ηλεκτρονική επεξεργασία αφορά στην αυτοματοποίηση του καταλόγου σύμφωνα με το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης. Με το εν λόγω σύστημα επιτυγχάνεται :

- η άμεση εξυπηρέτηση των αναγνωστών
- η ευκολότερη πρόσβαση στα αρχεία
- η δυνατότητα καταχώρησης σε συστήματα  MARC 21
- η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες βιβλιοθήκες
- η δυνατότητα εισαγωγής μεγάλου αριθμού εγγραφών.
- η δυνατότητα κάλυψης βασικών λειτουργιών της Βιβλιοθήκης (βιβλιοθηκονομικές       και διοικητικές).

Στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Περιστερίου παρακολουθούνται και ενσωματώνονται όλες οι εξελίξεις της βιβλιοθηκονομίας και των επιστημών της πληροφόρησης καθώς και οι τεχνολογικές εξελίξεις που διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και συντελούν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

6.  Απογραφή

Η απογραφή του υλικού αποβλέπει  στον εντοπισμό των απωλειών, των φθορών και γενικά την ανανέωση του υλικού.
Το χρονικό διάστημα μεταξύ των απογραφών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα  πέντε (5) χρόνια  και η διάρκεια απογραφής τους τρεις μήνες
Η απογραφή γίνεται σε χρονική περίοδο κατά την οποία η Βιβλιοθήκη παρουσιάζει λιγότερη κίνηση. Επειδή θα χρειαστεί να κλείνει η Βιβλιοθήκη για τουλάχιστον ένα (1) μήνα, εκτιμάται πως μπορεί να γίνει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο έως Αύγουστο.
Μετά την ολοκλήρωση  της εργασίας συντάσσεται  απολογιστική έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα όπως Υλικό που έχει χαθεί ,καταστραφεί ή πρέπει να αποσυρθεί αντίγραφο της οποίας παραδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλια της Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. ( Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου ).